Ween sinn mir?

Nodeems et ëmmer méi Studenten aus Lëtzebuerg a Schottland an virun allem zu Aberdeen ginn, hunn am September 2017 eng Studentin an een Student Decisioun geholl en Lëtzebuergeschen Cercle zu Aberdeen ze etabléieren. Op der Assemblée générale Enn Oktober 2018 ass dunn de Cercle offiziell gegrënnt ginn an e Comité aus 7 motivéierten Studentinnen an Studenten ass op d’Been gestalt ginn. Déi éischt Evenementer, wéi z.B. a Pub Crawl hunn stattfonnt an lues a lues ass de Cercle opgebaut ginn.

Och wann mir nach ganz am Ufank stinn an nach net kënnen mat de groussen Cerclen aus aneren Stied mathalen, esou hunn mir eis kloer Zieler vir d’Zukunft gesat. Mer wëllen natierlech fir d’éischt emol en uerdentlechen Cercle mat genuch Memberen opstellen an de Studenten aus Lëtzebuerg zu Aberdeen eng Plattform ginn fir sech anzetauschen, Informatiounen ze kréien oder einfach mol e flotten Owend zesummen ze verbréngen.

Mee natierlech wëllen mer och déi zukünfteg Studentinnen a Studenten zu Aberdeen ënnerstëtzen an se souwuel virun, wärend an no hirer Umeldung op der Uni begleeden. Mir hoffen, dass mir duerch eisen Cerclen den neien Studentinnen a Studenten e gudden Start an der ‘Granite City’ erméiglechen kënnen an hinnen de Wee an d’Studenteliewen vereinfachen kënnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *